четвъртък, 12 август 2010 г.

"ТРИУМФЪТ НА ХРИСТОС"

"ТРИУМФЪТ НА ХРИСТОС"

"Нека тази духовна книга на Елън Уайт да помогне на всеки читател да се подготви по–добре за второто идване на Исус Христос и да бъде от онези, които във вечността ще се наслаждават и радват на плодовете от победата на Христос във великата борба"
12 август 2010, четвъртък
МЕСЕЦ ЯНУАРИ КОНФЛИКТЪТ В НЕБЕТО И В ПЪРВОТО СЕМЕЙСТВО
МЕСЕЦ ЯНУАРИ КОНФЛИКТЪТ В НЕБЕТО И В ПЪРВОТО СЕМЕЙСТВО
"Бог е любов"

“И ние сме познали и сме повярвали в любовта която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог-в него.”
1Йоаново 4:16.

“Бог е любов.” Неговото естество и законът Му са любов. Вина-ги са били такива и винаги ще бъдат.
“Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността”, “Чиито пътища са вечни”, не се променя. В Него “няма изменение или сянка от промяна”/Исая 57:15; Авакум 3:6, Яков 1:17/.
Всяко изявление на творческа сила е израз на безпределна любов. Върховната власт на Бога включва в себе си пълнота от бла-гословения за всички сътворени същества. Историята на великата бор-ба между доброто и злото още от времето, когато тя за първи път за-почна на небето, до пълното и окончателното изкореняване на греха е също изява на Божията непроменима любов.
Владетелят на вселената не бе сам в Своето дело на благо-воление. Той имаше помощник-съработник, който можеше да оценява Неговите намерения и да споделя радостта Му, когато даваше щастие на сътворените същества. “В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог”/Йоан 1:1,2/. Христос-Словото, единородни-ят на Бога, беше едно с вечния Баща, едно по естество, по характер, по намерение, единственото Същество, което можеше да участва във всички съвети и намерения на Бога....
При сътворяването на всички небесни същества Отец дейст-ваше чрез Сина Си. “...чрез Него бе създадено всичко... било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе съз-дадено”/Колосяни 1:16/. Но Синът, помазаният на Бога, “сияние на Неговата слава... Който държи всичко чрез Своето могъщо Слово”/Ев-реи 1:3/, има върховна власт над всички тях....
Тъй като законът на любовта е основа на Божието управление, щастието на всички разумни същества зависи от съвършеното им съоб-разяване с неговите велики принципи на правда. Бог очаква от всички свои създания служба от любов-служба, подбудена от оценяването на Неговия характер. Той не се радва на едно принудено послушание, на всички дава свобода на волята, за да Му служат доброволно.

Патриарси и пророци, стр.7,8.


“И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.”
Битие 1:31.

Колко красива бе земята когато бе създадена от ръката на Тво-реца! Бог представи пред Вселената свят, в който дори Неговият все-виждащ поглед, не откри петно, нито недостатък или нещо не добре направено. Всяка част от творението Му бе поставена на определеното й място и напълно отговаряше на целта, за която бе създадена. Отдел-ните части бяха свързани една с друга, подобно на части на голяма машина, и всички бяха в съвършена хармония.... Нямаше болести... и растителното царство бе красиво и съвършено. Бог погледна делото на ръцете Си, изявено чрез Христос, и произнесе че е “твърде добро”/Би-тие 1:31/. Той погледна към един съвършен свят, в който нямаше и следа от грях и несъвършенство.
Но настъпи промяна. Сатана изкуши Адам и той не устоя на из-кушението. Този, който в небето се прояви като неверен и бе свален от там, представи лъжливо Бога пред човешките творения. Те послу-шаха лъжливите твърдения на Сатана и му повярваха. Така греха навлезе в света, а чрез греха и смъртта.-Писмо23, 1903г.
Когато Христос видя, че няма човешко същество, което може да бъде ходатай за човеците, самият Той влезе в жесток конфликт и битка със Сатана. Единородният и възлюбен Божий Син, Исус Христос, бе Единственият, Който можеше да освободи онези, които чрез греха на Адам, бяха подчинени на Сатана.
Божият Син даде възможност на Сатана да прояви всички свои изкушения над Него. Врагът бе изкусил ангели в небето и след това и първият Адам. Понеже той падна, Сатана предположи, че ще може да изкуши и Исус, както направи с хората. Цялото паднало небесно войн-ство гледаше на това като възможност Сатана да вземе върховенство-то над Христос. Те жадуваха да изявят враждата си спрямо Него. Кога-то устата на Христос бяха затворени от смъртта, Сатана и неговите ан-гели си въобразиха, че са спечелили победата....
В смъртната си агония, Божият Син уповаваше единствено чрез вяра в Своя небесен Баща. Самият Той бе изкупление, принесена жертва, за да бъдат освободени пленниците. Неговата ръка донесе спасение за човечеството; но с каква цена за самия Него?

Продължението на книгата ще намерите тук: http://duhovenjivot.blogspot.com/2010/08/blog-post.html