петък, 23 февруари 2018 г.

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО
I. БОЛЕСТИ
Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116
КАКВО Е БОЛЕСТ
Какво представлява болестта? - Неорганизирана материя... неорганизирана сила... неорганизирана мисъл. 143-192
Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68
Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху плътта, човек всякога ще бъде здрав. 210-26
Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това, казвам: Зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие. Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти заболяваш. 67-170
Какво са болестите? - Те са духове, същества от невидимия свят, които упорито преследват известна цел. Като знаете това, не се карайте с духовете, но гледайте разумно да се справите... И на вас казвам: всички непослушни духове са във вас. Небето ги е пратило у вас на работа, да се възпитават. 113-176
Всички болести в нас са живи същества, които искат да си направят място за живеене. 152-58
Ако болестта се загнезди във вас, тури си темел, това значи, че иска да става собственик. Щом се мести болестта, тя прави опити, като някой инженер, дали може да се настани и де да се настани. 152-58
Болестите представят паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се освободи от тях. 133-141
Болестите не са нищо друго, освен война на човека с низши същества. Като воюва известно време, човек се калява постепенно и става по-здрав. 35-61
Всяка болест не е нищо друго, освен една велика стачка. Това, че стачкуват 3 милиона и 500 хиляди хора, то не е нищо още, но когато нашият стомах или сърцето ни се разболее, когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и се обявят в стачка, това разбирам стачка! Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки стачкуват. Те казват: „Ние искаме от нашия господар да подобри положението ни. Ние искаме, щото той да престане да ни дава биволско месо, или изсушено свинско месо или тем подобни. Ние не можем да обработваме тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили." Господарят казва: „Не, аз ви заповядвам!" - „Хубаво, тогава ние няма да работим." ...Господарят започва да преговаря със своите работници слуги и ги пита какво искат. - „Ще ни даваш по малко варени картошки." - „После, какво ще бъде второто меню?" - „Малко варен ориз с вода и с малко сол." Господарят казва: „Добре, съгласен съм. Ами третото меню?" - „Варени сливи с малко масло." - „Добре, тъй ще направя." - „Никакво точено!" - „Слушам."
- „Никакво винце!" - „Ами какво друго вместо вино?"
- „Прясна топла водица." Това е резюмето от стачката... и господарят казва: „Най-после и моят стомах се подобри." Като се подобри малко, не се минава много време, господарят казва: „Чакай сега да си похапна, да си попийна малко." Но тогава се обявява още по-голяма стачка. Към стачниците от стомаха сега се присъединяват и стачниците от белите дробове и тогава идва голямото зло. 10.26-9
Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66
Те не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. 56-114
Те не са нищо друго, освен едно упътване за изп-равление. 115-4
Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество. 199-85
Онези болести, които не може да премествате от едно място на друго в организма си, много мъчно се лекуват. 152-58
Ще обикнеш болестта, ще й дадеш едно голямо угощение, ще й дадеш един банкет, ще й покажеш любовта си, а ти искаш тъй изведнъж да я изпъдиш навън, но тя е по-силна от тебе. Болестта казва: „Не излизам оттук!" Решиш ли се да я приемеш, ще се разберете с нея. 156-20
В Божествения свят болест не съществува. Човек създава болестите, а не Бог. 36-24
ВИДОВЕ БОЛЕСТИ
В съвременната медицина болестите не само не се намаляват, но се увеличават. Болести след болести се явяват и не знаят вече с какви имена да ги кръщават. 31-118
Болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл, болестите биват видими и невидими или физически и психически. 106-336
Всички болезнени състояния не са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния на пречистване. Чрез тях организмът се чисти от излишни утайки и наслоявания. Обаче туберкулозата, живиницата са болести. Има и психически болести. 25-423
Болестите биват физически и сърдечни, без да имат органически произход. 79-112
Обаче, има и органически болести, които крият своя произход някъде далеч в миналото на човека. 79-112 Болестите, от които съвременните хора страдат, биват три вида: физически, т.е. такива, които засягат тялото; сърдечни - засягат чувствата, и умствени - засягащи мозъка. С други думи казано, болестите могат да засягат твърдата, течната и динамическата нервна материя на човешкия организъм. 56-114
Слушал съм да ми се оплакват мъже и жени, че имат някаква болест, която се мести. Щом се мести, ходи от едно място на друго, не се плашете, тя лесно ще мине. 152-58
Като се говори за болестите, ние нямаме предвид статическите болести, които оставят утайки в човешкия организъм. Ние говорим за онези болести, които обновяват човека и внасят нови подтици в него. 148-358
Временна болест има, но вечна болест няма. 102-218
КАЧЕСТВА НА БОЛЕСТИТЕ
Болестта сама намира хората. 137-6 Като ви посети някоя болест, не се плашете, но изучавайте характера й. Има болести с груб характер. Дойде ли такава болест у човека, тя го заставя да вика, да се сърди, да удря и т.н. 143-191
Болестта взема нещо от тялото на човека, но нищо не дава. Който е боледувал, той всякога е дал нещо от своето тегло. Като оздравее, отново набавя изгубеното. 137-64
СТРАХ ОТ БОЛЕСТИТЕ
Мнозина от вас се плашат дали ще оздравеят, дали ще мине болестта им. Те се боят от смъртта. Писано е на човека, дали ще умре от дадена болест или не. Лекарите казват за някой болен, че ще умре. -Няма да умре. Когато трябва да умре, и здрав да е човек, пак ще умре... На всеки човек е определено точно кога ще замине. 51-255
Не се плашете от болестта или от страданието. Те идват при вас да ви научат нещо, да придобиете някаква опитност, да се калите. Като прекарате болестта, все ще имате някаква придобивка - по-силни ще станете. Хората се плашат от болестите и гледат на тях като на зло. Не, болестите са привилегия за човека. 47-111
Защо се страхувате от болестите? Те са професори, които преподават уроци на болния. Докато лежи, болният учи преподадените уроци. Чрез болестта той придобива нещо ценно: ако е бил непослушен, започва да слуша, подчинява се на лекарските съвети... Ако е бил груб, сега става мек, внимателен към всички. 146-341
Болестта е теляк, който иде да те разтрива. Ще те разтрие малко, докато извади простудата навън, и ще си замине. Ще внимаваш да не остане дълго време в тебе, да ти охлузи кожата. 69-304
Не се смущавайте от болестите и недъзите в света. Не се безпокойте за света, нито за себе си. Какво ще стане със света или с вас, не е ваша работа. Има кой да се грижи за това. Който е създал света, Той се грижи за него. 148-243
Като ученици, вие не трябва да се страхувате от смъртта, нито от болести и изпитания. 51-255
ПРОВЕРКА НА ЧОВЕКА
Болестите са вашите барометри. По тях се съди доде сте стигнали и какво ви липсва. Докато минавате още през болестите, благодарете на Бога и молете се да ви помогне да разберете какво ви липсва. Засега те представят отрицателната страна на вашия живот. Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота. 15-98
Страданията, болестите са условия, чрез които проверяват доде е достигнало съзнанието на хората. 51-197
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ
Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. 127-86
Природата изпраща болестите като начин за изправяне на погрешките. 31-118
Не считайте, че болестите са наказание. Болестите са до известна степен наказание, но те дават знание и с тях ви се продължава животът. Ако не бяхте боледували, мнозина щяхте да заминете за другия свят. Всяко боледуване е едно пречистване на човека. В човека се натрупва една психическа кал, от която произтичат болестите, та човек трябва да боледува по 1-2 пъти на годината от хрема, кашлица и пр. 215-239
Понякога е добре да боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия... Никой не може да избегне страданието, което Природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят две, три и повече... Страданията имат за цел да калят човека, да го направят силен, подобен на Бога. 148-293
Коя е причината на болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо Природата е допуснала болестите, като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. 65-136
Чрез болестите и страданията човек се учи. Това са уроци, които той трябва да научи. 54-271
Сегашните хора не подозират, че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта. 146-371
Толстой казва, че след всяко боледуване придобивал известно прозрение. Той гледа на страданията, на мъчнотиите и на болестите като на посвещение. 82-114 След всяка болест и след всяко изпитание човек придобива някаква опитност, става по-силен и се калява. Колкото по-големи са изпитанията му, толкова по-силен става той. 109-291
Забелязано е, че деца, които много боледуват, каляват се и стават по-издръжливи. Има хора, които не са боледували и минават за здрави. Обаче първата сериозна болест, която ги хване, ги отнася на другия свят. 102-286
Гледайте на болестите като на благо, дадено, за да работите върху себе си. 146-111
Болестите са естествени състояния на човешкия организъм... Думата „болест" е съставена от сричките „бол" и „ес". На турски „бол" значи изобилие, богатство; „ес" - така. Значи, болестта носи богатство на човека. 70-112 Защо идат болестите в живота? - Като възпитателно средство за хората. Те носят благословение за тях. Болестите носят повече добро, отколкото зло. При сегашните условия на живота, ако нямаше болести, хората щяха да бъдат по-нещастни. Болестите смекчават човешкия характер. 70-77
Всичките болести имат едно велико предназначение. Най-великото благо в сегашния свят, това са болестите. Вижте онзи богатия човек: тогова изпоял, оногова изпоял, на този продал котлите, на онзи продал къщата, но като го хване болестта, плаче. Дойде лекарят, направи една инжекция, друга инжекция, даде туй лекарство, онуй лекарство, а той дава тогава щедро от себе си, всичко дава... Става мекичък, на бедните раздава, щедър е. Питам: Кое състояние е по-добро? Казват: Горко на богатия човек! Казвам: Блажен е този богат човек, Господ го посетил и сърцето му се разширило. Тъй, нека спадне малко този кожух! Защо му е този багаж? 8-157
Във време на болестта си човек може да свърши една добра работа, а именно: от една страна той се учи да се моли, а от друга - придобива известно просветление. Като се види в невъзможност да се обърне на една или на друга страна, той започва усилено да се моли, да го подкрепи Бог. Той се моли и прави усилия, докато се обърне сам. Щом види, че може сам да си услужва, той придобива вяра в Бога, в себе си и в скоро време напуща леглото. Болестите правят човека разумен. Когато е здрав, човек се разсейва натук-натам, увлича се в различни работи, забравя Бога. Като се разболее, той се прибира в себе си и започва да мисли за Бога, разправя се с Него. Здравият всеки ден излиза от дома си, отива да печели, да придобива богатства. Болният пък се връща у дома си. Той е изгубил това, което някога е спечелил, и се връща между домашните си, дето се предава на размишление и молитва. 106-335
Какво е предназначението на болестите? Когато някое живо същество злоупотребява със силите, които му са дадени, Природата му изпраща болест, с която го ограничава. Като се види ограничено, то не може да прави погрешки. Значи болестта не е нищо друго, освен временно ограничаване свободата на човека или на живите същества изобщо. 86-302
Човек боледува по единствената причина, че в него се увеличава твърдостта. Той е станал по-твърд, отколкото трябва. Като го разтрива болестта, той постепенно омеква. Щом свърши работата си, тя го напуща. Наистина, като боледува известно време, човек става мек, започва да говори сладко, нежно - приятно ти е да го слушаш... Като заболее, казвате: „Горкият човек, изсъхна от тази болест. Какъв пълен, силен човек беше!" Пълен беше, но груб. Сега е слаб, но меко, сладко говори. 69-304
Болестите допринасят особено много за женствените, мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени, посмели по характер. Мекушавите хора се поддават на болести повече, отколкото мъжествените, смели натури. 35-61
Ако ви дойде някоя болест - тя е за изпитание; затова, макар и да страдате, издържете я, за да калите характера си. Страдание от болест е в реда на нещата. Не издържите ли болестта, ще ви дойде друго страдание. 116-106
Здравият човек може да обича, а болният ще се учи на Любовта; той ще се учи да обича, като гледа как другите хора му прислужват. 18.7-16
Докато е здрав, човек има отношения с много хора: с този се скара, с онзи, докато най-после легне болен. Като заболее, човек се смекчава, става по-добър. Той не се сърди на никого, с никого не се кара. Вижте какво става с онзи, който е боледувал 40 деня. Той омеква, става като светия. Той се намира под влиянието на отрицателните сили, които го възпитават. Когато положителните сили в организма му вземат надмощие, той оздравява. Ето защо, за да бъде здрав, човек трябва да организира силите в своето тяло, да не се отблъскват. Всяко отблъскване на силите произвежда сътресение в организма. 88-80
Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. 127-441
Защо боледуваме? - За да развивате и усилвате волята си. Ако можеш да се справиш с болестта си, ти си силен човек... Всеки може да бъде здрав. 68-178
Болестта, страданието са методи, чрез които Природата си служи, когато иска да застави човека да мисли. 58-93
Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. 81-125
„Боледувам, ще умра!" - Не, ти сега именно имаш възможност да станеш по-здрав. 102-286
Като дойде болестта със своя огън, тя изгаря непотребното и нечистото в организма на човека и той започва да мисли право. 86-192
Ако нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде по-лошо от това, в което се намирате днес. 146-118
Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68
Болестите са благословение за човека. Благодарение на тях, той оценява красивите неща в живота. 113-175
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БОЛЕСТИТЕ
още от беседата прочетете тук

сряда, 21 февруари 2018 г.

ИСТИНАТА ЗА ДЕПРЕСИЯТА

На всички ни се е случвало, дали заради враждебна и неприятна атмосфера в училище, у дома, на работата ....да изпаднем не за дълго в мрачно и подтиснато настроение, но въпреки това добре знаем, че не сме болни, не се нуждаем нито от хапчета, нито от лекари. Изпитвайки на свой гръб това чувство, можем лесно да потърсим причината, а не веднага да гълтаме антидепресанти и да търсим помощта на психолога. Никой не е по-добър психолог от нас самите, всеки има тайни кътчета, които за нищо на света не би споделил с други. Едно нещо, за което аз бих плакала три дни, друг дори не би го забелязал, всички сме различни и това е страхотно, многообразието и пъстротата на живота ни правят щастливи, сивотата и еднообразието ни убива. Нима не е така? Каквото и да ви се случва, никога не прибягвайте до стимуланти, казват, че депресията е липса на серотонин, вместо да го набавяме, не е ли по-добре да потърсим причината за липсата му? Дори да започнем да приемаме медикаменти със серотонин, няма ли в един момент да трябва да увеличаваме дозата, защото тази просто няма да ни действа?тогава заслужава ли си. Същото се получава и при наркотиците, казват, че идва момент, когато дозата не помага и трябва да увеличиш, докога? докогато загубиш контрола си, себе си, живота си....Тогава да прибегнем до алкохола, пиеш и забравяш, пиеш и те отпуска, и в един момент разбираш, че не можеш без него, станал си зависим, но това е най-малкия проблем, защото вече не си същия, не са същи дори приятелите. Най-лошото е, че си се изгубил, докато си се опитвал да се само лекуваш със стимуланти, без значение какви.
А решението е просто, не трябва да се оставяме на ситуациите, които ни съсипват емоционално и психически. Ще речете толкова ли е просто? Да, толкова е просто, Най-важните в крайна сметка сме си ние самите, няма по-важни от нас. Егоистично ли чух? Не, приеми, че твоята задача на тази земя е да си щастлив, и ти трябва да напраши всичко възможно, за да се справиш с тази мисия. Открийте причината за вашето мрачно настроение и я гилотирайте! Бъдете щастливи, бъдете радостни, бъдете одухотворени, намерете смисъла, каквото и да ви струва това. Вие сте единствени, неповторими, очарователни и страхотни, няма други като вас. Вие сте един малък свят, една планета пълна с живот и трепет, която очаква поредица от прекрасни мигове!
Каквото и да ви се случи, изживейте го и  пуснете да си отиде. Ще дойде друго, по-различно, със сигурност по - хубаво, вие нямате вина за това което се случва около вас, нямате вина за мислите и реакциите на хората около вас, но имате вина, че се самообвинявате за това или онова. Търсете щастието вътре в себе си, там със сигурност ще го намерите, но който търси щастието навън, почти винаги остава разочарован, някой ще рече-зависи от критериите и приоритетите. Така е.

четвъртък, 1 февруари 2018 г.

Мъдрост от Тибет

Ключът е в теб самия и ти носиш пълна отговорност пред себе си и Живота
Тибет – една прекрасна страна, дом на най-високия връх на Земята. Тази малка държава, която е част от Китайската Народна Република, проповядва будизъм. Нейните последователи в Тибет обаче не я възприемат като религия, а като наука за съзнанието. Монаси в множеството храмове в страната често не проповядват, а говорят за живота, карайки хората да погледнат на него от друг ъгъл.
"Ако отвориш сърцето си - ще дойде любов, Ако пуснеш миналото - болката ще си отиде, Ако преодолееш страховете си - животът ще ти направи подарък, Ако обикнеш себе си - ще обикнеш всички. Ако кажеш "благодаря" на сърцето си - радост ще имаш, Ако благословиш това, което те заобикаля - ще усетиш неповторима лекота в душата, Ако простиш, на онова което ти е донесло болка - ще изпиташ вътрешен мир. Ако не си припрян в делата си - вече си успял, Ако си готов да откриеш "звезда" - вече си я намерил, Ако си познал себе си - познал си цяла Вселена, Ако си приел себе си - приел си Живота в неговата цялост. Ако си се доверил на Живота – ти си в мъдри, любящи ръце, Ако знаеш, че Живота е този, който те води - ти си вече победител, Ако уважаваш себе си - ще бъдеш във връзка със съвършенството в теб, Ако вярваш в себе си - Животът ще те подкрепи. Ключът е в теб самия. И ти носиш пълна отговорност пред себе си и Живота. Ти си причината и следствието. И изборът винаги е бил до теб." тибетска мъдрост