четвъртък, 24 март 2016 г.

ИЗКУШЕНИЕТО НА ХРИСТОС

Всеки, който се чувства християнин, трябва да прочете книгата на Елън Уайт "Триумфът на Христос". Знайте, че Силата и Свободата са в знанието. Човек живее два живота-физически и духовен, кой от двата е преходен и кой вечен? Отговорът е лесен, не се изисква много знание за това. Духовният живот е диханието Господне, Бог е живот, а животът никога не може да носи смърт. Бог е нероден и безсмъртен, той е част от нас, но ние решаваме сами как да използваме тази сила-за добро или зло. Тази вечна борба е част от битието......
Основната тема на книгата “Триумфът на Христос” е великата борба между Христос и Сатана. 
Всеки човек е включен в нея. Елън Уайт лично напомня за това, когато е боледувала от мозъчен инсулт на 30–годишна възраст. Тогава е трябвало да напише първия доклад за видението, което е получила в Ловетс Гроув, Охайо, през 1858г. Господ й бе показал, че парализата й е опит на Сатана да я умъртви, за да не напише видението
част от книгата:

"НЕОБХОДИМО Е ПОСТ

Лука 4:1.

Защо в началото на Своето служене Христос беше отведен в пустинята, за да бъде изкушаван? Господният Дух бе този, Който Го заведе там. Христос отиде, не заради Себе Си, но в наша полза, за да победи заради нас. Не прояви никакво недоволство или роптание. Той бе воден от Духа, за да бъде изпитано Неговото човешко естество, като Един, Който трябваше да застане начело на падналата човешка раса.
Христос винаги бе, както и тогава, в съвършенна хармония с Отца. Той трябваше да бъде изпитан и изкупен като представител на човечеството. Бе воден от Духа в пустинята, за да се срещне лице с лице с врага и да отхвърли този, който претендираше за върховенство над световните царства.
Докато Христос постеше в пустинята, Той не чувстваше глад. За да устои на врага, Той непрестанно се молеше на Своя Отец. Тогава не чувстваше болка от глада. Прекарваше времето Си в усърдна молитва, свързан с Бога. Чувстваше се като че ли бе в присъствието на Отца. Христос търсеше сили, за да посрещне врага и да има увереност, че ще получи милост, за да извърши всичко, което предприемаше в полза на човечеството. Мисълта за битката пред Него Го доведе да забрави всичко друго. Душата Му бе хранена с хляба на живота, точно така, както ще бъдат хранени и днес, онези, които са изкушавани, и които отиват при Бога за помощ. Христос се хранеше от истината, която Той трябваше да даде на народа, като Един който има сила да ги избави от изкушенията на Сатана. Той виждаше сломената мощ на Сатана над падналите и изкушаваните. Виждаше Себе Си да изцелява болните, да утешава наскърбените, да насърчава отчаяните, да благовества на сиромасите-да върши всичко, което Бог Му бе опре-делил. И Христос не мислеше за глада, докато четиридесетте дни на Неговия пост свършиха....
В пустинята, сред дивите зверове и всичко, което Го заобикаляше Му напомняше за Неговото човешко естество. Изведнъж пред Него се появи един ангел, който не бе виждал отдавна и който се насочи към Него с думите: “...Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб”/Лука 4:3/. “Ако си Божият Син”-това бе намек, за неверие. Думите се врязаха с горчивина в ума на Сатана. Тонът на гласа му бе израз на пълно неверие.
Писмо 159, 1903г.


“Когато силният човек с оръжие пази дома си, имотът му е в безопасност.”
Лука 11:21.

Сатана се присмя на идеята на Христос, Величието на небето, оставен в пустинята да страда от глад. Бог би ли се отнесъл към Своя Единороден Син по този начин? Би ли Го оставил в пустинята със зверовете, без храна, без другари, без утеха? Сатана разпространи лъжата, че Бог никога не е имал впредвид Неговият Син да бъде в това положение….
Думите от небето: “...Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение”/Матей 3:17/, още отекваха в ушите на Сатана. Но той реши да принуди Христос да не повярва на това свидетелство. Божието Слово бе сигурността на Христос в Неговата Божествена ми-сия.... Целта на Сатана бе да накара Христос да се съмнява в Него. Ако доверието на Исус в Бога би могло да се отслаби, Сатана знаеше, че победата в борбата щеше да бъде негова. Така само можеше да победи Исус. Надяваше се, под действието на съмнението и продъл-жителния глад, Христос да загуби вярата си в Своя Отец и да извърши чудо за Своя полза. Ако Той би направил това, планът за спасението би бил нарушен.
Но Христос, Божият Син, отговори: “Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”/Ма-тей 4:4/. Христос бе предупреден да не влиза в спор със Сатана. И макар че Го разпозна още в началото, Исус не влезе в противоречие с него. Укрепен със спомена на думите от небето, Той се довери на Бо-жията любов. Исус не се поддаде на изкушението.
Сатана изкуши Адам в Едем, и така той се свърза с неприятеля и му даде предимство.Над Адам и Ева врагът упражни силата си да хипнотизира, същата сила се стремеше да упражни и над Христос. Но след като Исус цитира думите от Писанието, Сатана разбра, че няма шанс да победи.
Сатана дойде при Христос с надеждата за победа. Но той срещна кротостта и смирението на Спасителя и Неговото упование в Божието Слово. Кротък и смирен, като че ли безпомощен, Исус бе по-силен от въоръжен мъж. О, как Сатана се стремеше да Го направи да съгреши спрямо Бога! Но всичките му усилия да отклони Христос от верността си от Бога бяха неуспешни. Нашият Спасител получи Бо-жествено откровение без да се себевъзвишава.... Неприятелят е хитър и много дързък, но той не е непобедим. Той е силно въоръжен, но ако останем близо до Начинателя на нашето спасение, като използваме оръжието което ни е дал, ние ще бъдем победителите.
Писмо 159, 1903г.
“А за Сина казва: “Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.”
Евреи 1:8.

В пустинята Христос издържа изпитание, което хората не мо-гат да разберат. Там Христос бе поставен лице с лице с хитростта на Сатана, падналият ангел. Врагът следваше същият път със Спасителя, какъвто следваше с Адам и Ева в Едем. Той започна със съмнение относно Суверенитета на Христос. “Ако си Божий Син-каза той-покажи ми доказателство, че Си такъв.”...
Сатана добре знаеше, кой бе Христос, понеже когато Спасителят отиде в Гадаринската земя, злите духове в двамата беснуеми извикаха: “...Какво общо имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тук преди определеното време да ни мъчиш?”/Матей 8:29/.
Когато Исус премина през изпитанията на втория Адам, красотата на харатера Му заблестя през Неговото прикритие. Сатана видя чрез човешкото Му естество славата и чистотата на Святия, с Когото бе свързан в небето. Когато гледаше на Исус пред него се разкри гледката на това, което той беше някога. Времето, през което той притежаваше красота и святост. Себевеличаенето и гордостта Му го водеха към стремеж за място над Христос. Но той пропадна. Може би сега той можеше да проведе своя план над слабото човешко естество на Христос? Той знаеше, че ако накара Исус да не се подчини в нещо, дори в най-малкото от верността Си към Своя Отец, той би имал целия свят под своя власт и би бил в състояние да го управлява така както само той можеше да го ръководи с промененото си духовно естество. Но Онзи, Който Сатана се опитваше да победи, бе Господарят на небето и всички усилия на изкусителя бяха напразни. Когато видя, че не може да победи, се изпълни със злоба....
Тогава Сатана заведе Христос на върха на храма и му каза да се хвърли оттам.... С това той се опитваше да накара Исус да съгреши като прояви съмнение. Сатана му напомни за службата на ангелите, които щяха да помогнат на Исус. Но нямаше изкушение, което можеше да накара Исус да приеме предизвикателството на изкусителя....
Врагът изглеждаше като че ли има власт над Христос като Го водеше там където на него му бе угодно. Заведе Го на една висока планина и му показа всички земни царства с цялата им слава.... И то-гава Божественото проблесна над човешкото естество и падналите ан-гели видяха славата на Христос когато каза пред тях: “...Махни се, Сатана...”/Матей 4:10/.
Като Началник на небесните войнства, Христос бе свикнал да се радва на вниманието на ангелите. По всяко време на земния си жи-вот Той можеше да извика към Своя Отец за дванайсетина легиона от ангели. Но никакъв подкуп, никакво изкушение не бе в състояние да Го принуди да изяви Своите Божествени прерогативи и да Го отклони от пътя на Божието провидение. Писмо 7, 1900г.


“И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако Си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.”
Матей 4:3.

Ако Божественото естество на Исус не бе облечено с дрехата на човечеството, Христос не....."
още от книгата

четвъртък, 17 март 2016 г.

Опасни признаци, че вашият дом е натрупал лоша енергия!

Опасни признаци, че вашият дом е натрупал лоша енергия:
Бъдете внимателни и следвайте правилата за енергийна чистота. Погрижете се за себе си.
Лошо е когато в къщата няма енергия, но още по лошо е, когато тя е пълна с отрицателна енергия - дори много по-лошо. Тя носи не само умора и раздразнителност, кавги и изтичане на пари, но, също така болест и дори унищожаване на семейството. Ето защо къщата трябва да бъде почиствана от време на време.
Как да разберете, че вашият дом има натрупана негативна енергия и има нужда от лечение?
Опасни признаци:
 - има мравки, хлебарки и други насекоми,
 - липсват или има загубени вещи,
 - болни членове на семейството или животни,
 - чувстват се зле, умират цветя и растения в къщата,
 - твърде често изгарят крушки,
 - често се разварят уреди,
 - чуват се странни шумове и звуци,
 - има лоши миризми без видима причина и източник,
 - сами се отварят врати и вентилационни шахти,
 - постоянно капещи кранчета и течаща вода,
 - кавги през цялото време,
 - у домашните непонятна апатия, сънливост, умора.
 - Сънят не носи освежаване, а лоши сънища.
 - в дома постоянно има чужди хора, чиято искреност е съмнителна.
 - някой в къщата е починал.
Ако поне три точки са изпълнени, трябва да се замислим.
Как да излекуваме дома си!

Да се отървем от негативната енергия не е толкова трудно, колкото изглежда. Трябва да спазим няколко прости правила. Правим енергийно почистване 3-4 пъти в годината.
 1. Очистване на собствената си негативна енергия
Преди да започнем почистване на дома, премахваме собствената си отрицателна енергия. За целта вземаме душ, но не просто душ, а със сол. Факт е, че солта е мощен проводник, както за положителната, така и за отрицателната енергия. Когато солта е разтворена е способна да измие отрицателната енергия не само натрупана през деня, но натрупаната с години, т.е. може да премахне всичката отрицателна енергия, която с години ви е измъчвала.
След душа правите мокър масаж на кожата с обикновена трапезна сол. Опитайте да обхванете всички повърхности с изключение на косата, но не търкайте с много сол, за да не почувствате дискомфорт. След това се изплакнете под душа, като мислено отправите молба към водата да измие всички лоши неща от вас. Отнесете се към водата като към живо същество, думите трябва да са искрени и да излизат от сърцето ви. Вие веднага ще се почувствате добре, светлината ще огрее душата ви, тялото ще стане леко и изключително чисто. Водата и солта ще очистят тялото и душата. Ще почувствате сякаш сте се отървали от тежко бреме и това наистина ще е така, защото енергийната мръсотия много тежи на хората.
 2. Подготовка за почистване на енергията на къщата.
Облечете се колкото е възможно по-леко. Махнете всички украшения от себе си. Трябва да бъдете енергийно неутрални. Отворете всички прозорци и врати на дома. Домочадието изпратете на разходка. за да не ви пречат.
Първото нещо от което трябва да се отървете е да изхвърлите старите и непотребни вещи. Всичко, което не използвате повече от една година събира отрицателна енергия. Безмилостно изхвърлете или подарете нещо, от което не се нуждаете - направете място за новото и желаното. Изхвърлете всичко развалено, пукнато или счупено. Нежеланите книги подарете или дайте на пункт.
 Никога не дръж в дома си счупени съдове, дори и такива с малка пукнатина. Чрез тях изтича положителната енергия и благополучието на семейството. Цепнатините са мощен теч на енергия.
Никога не съхранявайте счупени чинии у дома, дори и такива с малка пукнатина. Чрез тях изтича положителната енергия на семейството и битовото благополучие. Особено опасни са разцепени съдове, те образуват силен теч на положителен заряд. Никога не трупайте мръсни чинии! През нощта мръсните чинии привличат фините същества/духове и призраци/, които се хранят с останалата миризма на храна, това е лошо влияние върху вашето физическо и психическо здраве. Ведите казват, че ако в къщата останат натрупани мръсни чинии, тогава човек трябва да напусне къщата преди залез слънце. Не трупайте боклуци и мръсни дрехи, измивайте възможно най-често, следете за гардероба си, изхвърлете грозните дрехи, ако не ви стават поправете или подарете. Може би се чудите как да промените живота си, просто въведете ред в гардероба си!
И така отървете се от боклука и въведете ред в дома си.
.....................................................................................................
Отървахме се от боклука и едновременно с това възстановихме реда в къщата. Сега избършете огледалото в къщата, за да направите това вземете влажна кърпа и направете кръгово движение по посока на часовниковата стрелка. Спомнете си на колко години е огледалото, ако не си спомняте, направете 13 обиколки. Така ще се отървете от енергийната кал, натрупана през годините.
3. Поръсване на къщата със специална вода:
За целта вземете няколко клончета от Hypericum, магарешки бодил и хедър. Напълнете леген с вода. Тя може да бъде структурирана/за предпочитане размразена/ или светена, но в никакъв случай мълчана.
Най-напред поръсете всеки ъгъл на къщата с вода, след това намокрете ръцете и лицето си, като не ги избърсвате, оставете да изсъхнат сами. Запалете клоните на растенията и минете с димящите клонове по всички ъгли. По този начин се осъществява дезинфекция, балансиране и чистене на натрупаната енергийна мръсотия. Представете си как лошотията във вид на димна струя напуска дома ви.
4. Почистване на къщата с помощта на свещ.
Вземете няколко църковни свещи./в краен случай може бяла свещ/.
Вземете една свещ и я поставете на малък кръг, изрязан от бяла хартия. Необходимо е да се защитят ръцете ви от негативната енергия, която ще поеме разтопения восък.
Запалете свещ и, бавно се разходете из къщата с нея, като се движите по часовниковата стрелка. Започнете от входната врата/най-важното място на отрицателна енергия/. Ето защо на вратата трябва да се обърне специално внимание. Застанете от външната страна на входната врата и прекарайте свещта по периметъра й, наляво. Свещта да премине по цялата повърхност, около шпионката, дръжката. След това същото се прави и от вътрешната страна. Бъдете сигурни, че негативната информация няма да проникне в дома ви.
5. Сега си движете по периметъра на апартамента в посока на часовниковата стрелка. Погледнете във всички тъмни ъгли, не забравяйте, мебелите, особено в коридора, обувки и дрехи. Обърнете специално внимание на прозорци, огледала, ъгли и закачалки, защото там се натрупва най-много енергийна кал. Преработете всички стени, нагоре, надолу, връщайте назад. Вашият инстинкт ще ви подскаже къде да задържите и повторите. Слушайте вътрешния си глас. Банята е мястото, където се поглъща много отрицателна енергия, особено огледалото. В крайна сметка в банята се измива мръсотията и калта, и всичко полепва по повърхността. Да не забравим да излекуване вратите и ключовете, които често се докосват с ръце.
6. Най-много енергия поглъщат домакинските уреди, компютър, хладилник, телевизор и др.Те носят огромен заряд от негативна енергия отвън, особено  компютъра и телевизора. Там се задържа по-дълго време и лечението трябва да бъде много внимателно.
В спалнята три пъти кръстосайте спалното бельо, започвайки от главата. Разхождайки се из апартамента, не забравяйте тоалетната и мокрото помещение. Бъдете особено внимателни за лечението на тоалетната, която привлича много негативна информация. Трябва добре да се потрудите да изгорите опасната енергия.
Докато почистите къщата, ще изгорите една или повече свещи, чинийките изхвърлете веднага на боклука.
6. Измийте незабавно ръцете си със сапун. Все пак са поели от мръсотията. За целта измийте ръцете си със сол и изчакайте, докато изсъхнат. След това разкършете пръсти. Втрийте дланите на двете ръце по часовниковата стрелка. Стиснете ръцете си.

7. Проверяване доколко качествено сте изчистили, ако се наложи почистете отново/три дни по-късно/. Запалете свещ и изчакайте, докато половината изгори. Разгледайте разтопения восък върху чинийката. Ако формата е грозна и тъмна, означава, че все още има мръсотия в дома. Ако восъкът е светъл, и има красиви потоци, вашият апартамент е напълно изчистен от негативна енергия.
8. Палене на свещи.
Много е полезно да се палят свещи у дома, особено в стаята, където преди се е случило нещо, или се случва сега. Почистващата сила на огъня е голяма сила. Така, че не се колебайте да организирате със своя любим вечеря на свещи, или просто понякога запалвайте на вечеря, за да се създаде интимна и приятна атмосфера.
8. Използвайте естествени аромати.
Чувствайте се свободни да използвате различни вкусове и аромати. Но, бъдете внимателни, да бъдат естествени. Различни етерични масла, ароматизирани свещи...Те не само пречистват вашия дом, но и повдигат настроението ви,подобряват здравето ви, стимулират творческата енергия. Важно е да намерите "вашите" аромати.
9. Много полезно за дома е измиването на пода със вода, в която са добавени билки. Специална мощност за енергийното лечение на къщата има пелина, жълтия кантарион, хвойна и бор. И най-малко веднъж годишно измийте пода не със специалните за тази цел уреди, а със собствените си ръце. Това ще създаде в дома ви специална аура.
За допълнителна дезинфекция и почистване аурата на дома, и придобиване на нов аромат, добавете във водата за измиване на пода, няколко капки етерично масло или смес от тях. Според ситуацията или сезона използвайте различни миризми-евкалипт, лавандула, хвойна, цитруси, борово масло.
10. Влажно почистване.
Колко често правите влажно почистване, особено на трудно достъпни места-под легла, шкафове, в ъгли, и ниши. Не допускайте запушени тръби/те са признак на натрупани негативни емоции. Поддържайте водопроводните кранчета и тръби в добро състояние, капещото кранче - изтичане на благоденствието, здраве и пари от къщата, затваряйте капака на тоалетната след всяка употреба.
11. Проветрявайте.
Без значение кой сезон е, проветрявайте поне веднъж на ден.Чистият въздух заменя отрицателната енергия от дома и носи нова, здрава енергия.
12. Дръжте в дома си звънци "музиката на вятъра". Звукът на камбанките обезсърчава тънките същества и те напускат мястото. Учените многократно са казали, че звука на звънци и камбани толкова силно променя енергията, която дори потиска развитието на епидемии, растежа на мухъл, гъбички и паразити, както и пази от депресия! В допълнение, камбаната виси над вратата, звъни и блажено подканва енергията да влезе в къщата. "Музиката на вятъра" помага за почистването на пространството на дома и циркулацията на енергията.
И накрая. Отделете време да почистите апартамента от негативна енергия. Само ще спечелите от чисти и здравословни жилища, в които всеки ще бъде здрав и успешен.
Бъдете здрави и щастливи!