понеделник, 18 септември 2017 г.

ХАРАКТЕРЪТ ДОВЕЖДА ДО РАЗЛИЧИЯ В ЖИВОТА


Откъс от  ХАРАКТЕРЪТ ДОВЕЖДА ДО РАЗЛИЧИЯ В ЖИВОТА от книгата-видение "Триумфът на Христос" на пророчицата Елън Уайт:
".....Никой не бива да се осмелява и позволява да съгрешава спрямо Божията милост, като се чувства свободен да съгрешава толкова колко си иска.... Тъжно решение е да следваме Христос възможно по-далеч и се осмеляваме да бъдем възможно по-близо до погибелта като мислим, че тя няма да ни постигне.

Писмо 35б, 1877г.“Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.”
1 Йоаново 5:3.

Велика е жертвата, която Христос принесе на Голготския кръст, за всички нас. Какво можем да пожертваме за Неговата любов? Исус ни казва: “Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди”/Йоан 14:15/. Не да изберем една, или две, или девет, но всичките десет заповеди. Всичките Негови заповеди трябва да спазваме. Апостол Йоан ни говори за онези, които претендират, че обичат Бога, но не се покоряват на Божиите заповеди. “Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него”/1Йоаново2:4/. “Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки”/1Йоаново 5:3/. Но можете да кажете: “Вярвате ли, че целия интелигентен свят е на погрешен път и само бедните, нищите по дух, които изглеждат като забравени, обикновените хора, са всички които ще бъдат спасени?” Отговорям ви: “Исус бе сред неграмотните, обикновени хора на земята. Той не бе на страната на знаещите учители или управници. Не се откриваше сред издигнатите люде на земята, но сред бедните. Истината никога не се намира сред множеството. Тя се намира винаги сред малцината.”
Небесните ангели не дойдоха при фарисеите и законоучителите и не запяха тържествените песни над храма или синагогите, но те отидоха при онези, които бяха смирени, за да приемат вестта. Те пееха благата вест за Спасител, роден във Витлеемските полета, докато издигнатите, управниците и почетените бяха оставени в тъмнина, понеже бяха съвършено доволни от положението си и не чувстваха нужда от повече светлина, освен тази, която притежаваха. Учителите в пророческите училища, книжниците, свещениците и управниците най-ревностно преследваха Христос. Тези, които претендираха за духовна светлина отхвърлиха и разпънаха Спасителя.
Велики мъже и жени, хора с високо образование могат да вършат ужасни дела в своята гордост и възвишена позиция. Така те мамят себе си, че вършат Божието дело. Не е нужно да уповаваме на тях. Вие и аз се нуждаем единствено от Библейската истина. Нуждаем се подобно на благородните беряни да изследваме ежедневно Писанията с искрена молитва, за да познаем какво е истината, да й се покорим, каквото и да ни коства това, без да уповаваме на известни личности или добри хора. Ако истината е в Библията, можем да открием, че това е най-доброто и най-великото нещо на земята. Моята молитва е, Бог да ни помогне да бъдем мъдри за спасение.
Писмо 35б, 1877г.


“Докато се казва: “Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението.”
Евреи 3:15.

Кой ще ви опише скръбта, която ще настане при разграничителната линия между края на времето и вечността, когато праведният Съдия ще заяви: “Много е късно.” Дълго време широките небесни врати са били отворени и небесните вестители са канили и умолявали: “... Който иска нека вземе даром водата на живота”/Откровение 22:17/. “...Днес ако чуете гласа Му не закоравявайте сърцата си...”/Евреи 3:15/. Скоро поканата ще спре да се произнася. “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; И святият нека бъде и занапред свят”/Откровение 22:11/.
Небесната врата се затваря и поканата за спасение се прекратявя. В небето е казано: “Извърши се”. Това време не е много далеч. Умолявам ви да направите сигурно делото си за вечността, да уповавате на надеждата пред вас, дадена ви от благовестието. Стремете се да влезете през тясната врата, защото ако само я търсите, няма да можете да влезете.
Светът е под проклятието на греха. Залят е от грях, придружен от насилие и разруха, както по времето на Ной. Но и през този важен период от човешката история мнозина са заспали. Те не правят усилия да станат истински християни. Удоволствието на света и човешката сигурност грозят вечната им участ. Не е ли това глупаво. Последователите на Сатана величаят независимостта на ума, и ще принуждават да бъдете безразлични към предишните си схващания като си мислите, че сте намерили по-добрия път. И като слушате тези предложения, вие ще закоравите сърцата си, чрез измамата на греха....
Какво ще ви ползват удоволствията на света, когато целия свят ще бъде погубен, както бяха погубени Содом и Гомор. Разрушението на тези градове са дадени за пример на грешниците, за да знаят че техният ден непременно ще дойде.
Много късно те ще осъзнаят, че са продали първородството си. Короната, която те са могли да носят, свети върху челото на друг. Наследството, което са могли да имат, е загубено. Внимавайте как се отнасяте към изкушенията. Внимавайте как се хвалите със силата си. Христос е вашата вечна сила. Доверете се на Бога, уповавайте на Неговата мощ. Той ще ви направи победители и вие ще носите короната на победата.
Писмо 21, 1867г.“И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал.”
Матей 11:23.

Бог обеща на Авраам и на потомството му след него, че ще притежават наследство и земи, а те все още са само странници и при-шълци. Наследството и земите, които трябва да бъдат дадени не само на Авраам но и на потомството му, няма да бъдат техни, докато земята не се пречисти. Тогава той ще получи името на своето наследство и притежания; тогава и потомството му ще получи името на своето нас-ледство. Всеки от нас трябва постоянно да поддържа в ума си, че тази земя не е нашето място за живеене, но ние ще имаме наследство във възобновената земя. Разрушението на Содом и Гомор символизират как нашия свят ще бъде унищожен чрез огън. Не е безопасно за ни-кого да живее само с надеждата на този живот. Нуждаем се “първо да търсим Божието царство и Неговата правда”/по Матей 6:33/....
Содом и Гомор бяха като Едемската градина. Бог щедро бе из-сипал благословенията Си над тази част от земята. Всичко бе краси-во, всичко беше толкова хубаво и въпреки това хората, не отдадоха хвала на Своя Създател. Какво запустение постигна Содом и Гомор, когато Бог изпрати от небето огън и сяра над тези градове! Колко лесно бе за Божията сила да направи от тези красиви градове едно запустяло място.
С разрушаването на Содом беше даден урок за онези, които живееха по времето на Христос, но вестта достига и до нас/Матей 11:20-24/. Вината им бе измерена съобразно светлината която им бе дадена. И това пак е урок за всеки, пред когото Бог е разкрил скъпо-ценната светлина на истината....
Вие можете да чувствате, че сте приели и разбрали истината, и да спрете до тук. Едно нещо е да приемеш и да поддържаш истината, и друго нещо е да имаш истината, която е в Исус. Когато се трудите, когато умовете и ръцете ви са заети с полезна работа, необходимо е да размишлявате върху нея, да я отразявате и усърдно да се молите. Само небесната светлина, може да извърши промяната у вас. Нужна ви е онази вяра, която е сравнена със златото. Нека любовта на Исус пребъдва в сърцата ви. И ангелите които дойдоха при Авраам, могат да бъдат и сред вас, макар и да не ги виждате.

Ръкопис 19а, 1886г.
“Защото съм го избрал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него.”
Битие 18:19.

Има надежда за всеки един от нас, но само по пътя на свързване с Христос и упражняване на цялата си сила за придържане към съвършенството на Неговия характер. Има една “добра религия”, която осветлява греха и която живее винаги върху любовта на Бога към грешника.Тя насърчава грешниците, че Бог ще ги спаси, докато продължават да грешат и при това знаят, че грешат. Това е начина по който мнозина се придържат и изповядват, че вярват в настоящата ис-тина. Истината обаче се пази настрана от живота им и това е причината да нямат сили за убеждение и преобразяване на душата. Необходимо е напрягане на всеки нерв, дух и мускул да се изостави света, неговите навици, традиции и мода....
Животът на мнозина показва, че те не живеят в общение с Бога. Те се носят по течението на света. И в действителност нямат връзка и дял с Бога. Обичат забавленията и са изпълнени с егоистични планове, надежди и амбиции. Те служат на врага под претенцията, че служат на Бога. Обвързани са с връзките на измамника и тази зависимост, която те избират, ги прави желани роби на Сатана....
Няма ли причини Божият Дух да не работи с Неговия народ? Истината се пази във външния двор. Общението с Бога загубва върховенството си за сметка на светски връзки и приятели, чиито сърца са непрекъснато насочени против истината....
Божиите благословения бяха подарени на Авраам, понеже той създаде религия у дома си. Този, който благославя дома на праведния, казва: “Защото съм го избрал, да заповяда на синовете си и на дома си след себе си да пазят Господния път...”/Битие 18:19/. Авраам не изостави истината....
Родители, ако желаете Божиите благословения, правете това, което правеше Авраам. Противопоставяйте се на злото и насърчавайте доброто. Понякога ще бъдат необходими заповеди вместо съвети за отстраняване на някои наклонности и удоволствия на децата. Сляпата привързаност не трябва да ръководи и да господства в дома. Глезенето, което е най разпространената жестокост, не трябва да бъде практикувано.... Вземете децата си с вас в Божия дом.... Сатана със сигурност ще ги присвои за себе си, ако не ги пазите. Не насърчавайте връзките им с недобри хора. Измъквайте ги от тях. И вие не вършете това и им показвайте, че сте на Божия страна.
Писмо 53, 1887г."
Прочетете цялата част от ХАРАКТЕРЪТ ДОВЕЖДА ДО РАЗЛИЧИЯ В ЖИВОТА откъс от "Триумфът на Христос" на пророчицата Елън Уайт