петък, 10 септември 2010 г.

Енергетични паразити/сензационно/

Тези паразити, както и материалните, са доста многообразни и оказват различно вредно въздействие върху човешкия организъм. Това най-напред са силните мисло-форми/мисловни образи/. Човек постоянно мисли. От качеството на протичащата през съзнанието информация зависи какви "духове" ще се "лепнат" за нас . Освен това върху човека паразитират различни видове енергетични същности. Съществуват също така различни видове урочасвания и енергетични вампири. За всички тези неща и начините за премахването им подробно ще бъде разказано в тази част.........
Как става "прикачването" на енергетичните паразити за човека? За да се разбере това, ще посоча няколко откъса от книгата на Емануел Сведенборг "За небето, за света на духовете и ада".
"Във всеки човек има добри и лоши духове; посредством добрите духове човек се съединява с небето, а посредством злите-с ада; тези духове се намират в света на духовете, мястото на които е между небето и ада. Когато тези духове идват при човека, те навлизат в цялата му памет и след това-в цялото му мислене. Злите духове обсебват онези механизми на паметта и мисленето, които се отнасят към злото, а добрите-тези, които се отнасят към доброто. Духовете не знаят, че се намират в човека, но си мислят, че всичко, което се намира в паметта и мислите му, им принадлежи, не виждат обаче самия човек, защото предметите, огрени от светлината на нашето слънце, са скрити за тяхното зрение. Господ полага най-голяма грижа духовете да не знаят, че се намират в човека; ако знаеха, биха започнали да разговарят с него и биха го погубили, защото злите духове, свързани с ада, не желаят нищо повече от това, освен да погубят човека не само относно душата, т.е. вярата и любовта, но и относно тялото. Че такова съединяване на духовете с човека наистина съществува до такава степен, ми е известно от непрестанния многогодишен опит, че по-достоверно нещо от това не зная........
Ще кажа също в какво се състои общуването на небето с добрите духове и общуването на ада със злите и след това-в какво се състои съединяването на небето и ада с човека. Всички духове, намиращи се в света на духовете, общуват или с небето, или с ада; злите духове-с ада, а добрите- с небето.
Към човека се присъединяват такива духове, какъвто е самият той в своите чувства и в любовта; но добрите духове се присъединяват към него от Господа, а злите духове се привличат от самия човек. Духовете, намиращи се в човека, се променят в зависимост от промяната на неговите чувства.
.....Ако например хората са отдадени на любов към себе си, корист, отмъстителност или прелюбодеяние, духовете са с подобни свойства. Те, тъй да се каже, живеят в недобрите чувства на човека. Колкото е по-малка силата на добрите да го спрат от лошото, толкова повече злите духове го разпалват и страстите им цуруват в него, те се привързват към него и отказват да го напуснат. По такъв начин злият човек се съединява с ада, а добрият-с небето."
С други думи, човек изпада в зависимост от своя собствен мисловен процес, към който се присъединяват съответните духове. Като рузултат е поробен, постоянно губейки жизнената си енергия за възпроизвеждане на съответния род мисли, емоции и постъпки. Така става незабелязано обладаване. .......................................Г. Малахов
http://nbox8.blogspot.com/2009/09/energetichni-paraziti.html